Management

rvps

Dr M.K Panduranga Setty
(President)

rvps

N.R. Panditharadhya
(Vice-President)

rvps

C.V. Hayagriv
(Vice-President)

rvps

K.G. Subbarama Setty
(Hon. Treasurer)

rvps

A.V.S Murthy
(Hon.Secretary)

rvps

D.P Nagaraj
(Hon.Joint Secretary)

Trustees

 

Sri K.S. Akhilesh Babu                  

Sri R. Anantha Raman                  

Sri A.C. Chandrashekar Raju

Sri M.K. Dattaraj                            

Sri Dev Darshan Banad Viswanath

Sri C. Ganesh Narayan  

Sri K.C. Harendran         

Sri Karthik D. Meda                      

Smt. P.S. Maya Chandra

Sri P.S. Nandakumar                    

Sri A.S. Vishnu Bharath

Sri Nandish N.R.

Smt. Pramila Vijayakumar

Dr. M.S. Prakash

Sri S.M. Balakrishna

Sri M.K. Ramachandra

Sri K.L. Ramesh

Sri M.P. Shyam

Sri K.A. Sujit Chandan K.A.

Sri S. Suresh S. 

Sri P.S. Venkatesh Babu

Sri C. Vinod Hayagriv

Sri B.R. Viswanath Setty Sri Vishnu

Bharath A.S.